Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w F.H.U. Rolpasz Tadeusz Matkowski

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych:
 • administratorem danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa Rolpasz Tadeusz Matkowski z siedzibą w Strzałkowie (62- 420), ul. Kolejowa 8.
 1. Cele i podstawy przetwarzania:

a) dotyczy kandydata na pracownika F.H.U. Rolpasz

 • dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacji oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy dalej zw. RODO).
 • podstawą przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości udziału w ww. procesie. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem

b) dotyczy pracowników F.H.U. Rolpasz

 • na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane osobowe pracowników firmy są przetwarzane w celu realizacji umowy o pracę. Przetwarzanie będzie prowadzone w jednym lub więcej z następujących celów biznesowych:
 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi, personelem oraz administracją płac- obejmuje to przetwarzanie danych osobowych dla celów oceny wyników, reorientacji zawodowej, odnotowywania urlopów i innych absencji, danych dotyczących wynagrodzeń, rozliczania kosztów podróży, a także innej komunikacji
 2. Realizacja procesu biznesowego oraz zarządzanie wewnętrzne - obejmuje to m.in. zarządzanie ogólne, planowanie pracy, odnotowywanie czasu pracy
 3. BHP, bezpieczeństwo i integralność danych- przetwarzamy dane osobowe pracowników w oparciu o nasz uzasadniony interes w celu monitorowania naszych procesów wewnętrznych oraz w celu spełnienia wymogów prawnych. Ponadto przetwarzający dane teleadresowe, odnośne dane z akt osobowych, dane dot. ubezpieczeń, lokalizacji i organizacji, a także udostępnione nam dane dotyczące Państwa zdrowia.
 4. Zgodność z przepisami prawa- konieczność wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych nakazuje nam przetwarzać dane osobowe pracownika w celu ewentualnej konieczności ujawnienia tych danych instytucjom państwowym lub nadzorczym.

c) dotyczy klientów i partnerów biznesowych

 • dane osobowe klienta i partnera biznesowego przetwarzane są w celu realizacji transakcji oraz umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).
 • podanie danych jest dobrowolne, przy czym jest konieczne do prawidłowego zawarcia umowy lub transakcji z potwierdzeniem imiennym dokonania zakupu z F.H.U. Rolpasz.
 • podanie danych osobowych jest niezbędne do zakupu pasz oraz dodatków paszowych dla zwierząt gospodarskich- zgodnie z wymogiem narzuconym przez ustawę o paszach z dnia 22 lipca 2006 r.

 

 1. Okres przechowywania danych:
 • dane osobowe będą przechowywane do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po tym czasie, przez okres aż do przedawnienia roszczeń.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych:
 • pracownicy F.H.U. Rolpasz są upoważnieni do dostępu do danych osobowych wyłącznie w stopniu niezbędnym do realizacji danego celu i zadań roboczych firmy.
 • dostęp do danych osobowych może być udzielany podmiotom trzecim jeżeli ma to związek ze świadczeniem przez nich produktów lub usług na rzecz F.H.U. Rolpasz. Dane te mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe tylko na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, ubezpieczeniowym i kurierskim, podmiotom świadczącym usługi bankowe, ubojni, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.
 • dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innych przypadkach, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami prawa.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:
 • przysługuje Państwu prawo żądania od administratora:
 1. udzielenia dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 3. przeniesienia danych,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Ponadto, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

 1. Prawo do cofnięcia zgody:
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit.a) – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
 • przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Zautomatyzowane zbieranie informacji:
 • Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.